Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

torsdag 24 april 2014

Så det blir jämställt!

I en notis i Nya Åland kan vi läsa att ABF arrangerar en resa till Nordiskt Forum i Malmö.

Och nu har man hållit ett informations och mobiliseringsmöte där man presenterat researrangemanget.
Ja, det lär ju bli lite besvärligt att resa till Malmö eftersom man inte kan ta flyget. Saxar är som bekant inte tillåtet att ta med sig i handbagaget...

Bilden är stulen från Toklandet


 
Kan också noteras att den jämställdhetsengagerade arbetsgruppen endast består av kvinnor. Så det blir jämställt!

Andra som undrar vad Nordiskt Forum egentligen handlar om:

Ekvalist

Susanna's Crowbar

måndag 14 april 2014

Varför drabbas alltid i synnerhet kvinnor av det som drabbar män värst?

I ledaren  "Djupnande klyftor återspeglas i skolan" kan vi läsa att de högpresterande eleverna återfinns i Ålands Lyceum medan de mindre studiebenägna, mindre allmänbildade och mindre intresserade av skolan återfinns i yrkesgymnasiet.
"I torsdagens Nya Åland kunde man läsa om de 44 elever som söker till yrkesgymnasiet med särskild prövning, alltså elever som inte bedöms klara en vanlig yrkesutbildning utan särskilt stöd och som sällan kan gå ut yrkesgymnasiet med godkända betyg."
Att det är 44 elever  på yrkesgymnasiet som har speciella behov torde vara ostridigt men på vilket sätt utgör de någon sorts norm för hur intresserade, allmänbildade högpresterande de totalt 707* eleverna är över lag är i yrkesgymnasiet? Att på det här sättet slå dumstämpel i pannan på yrkesgymnasieleverna ledde till omedelbara reaktioner hos kreti och pleti som i såväl kommentarer i ledaren och i insändare starkt ifrågasatte ledarskribentens avsikter och människosyn.
* Elevantal enligt ÅSUB statistik

Nu så här en vecka efter att de värsta skitstormarna mot ledaren lagt sig så förundras man över att ett annat och totalt felaktigt påstående från ledarskribenten har fått stå sig helt oemotsagt.
I den extrema prestationskultur som vuxit fram, och som drabbar speciellt flickor och unga kvinnor, där den som faller igenom på något område inte anser sig värd någonting."
För mig är det en helt obegriplig slutsats. För granskar man källkritiken så är det helt uppenbart att det är pojkarna och de unga männen som drabbas värst. Och det börjar redan i grundskolan där pojkar blir hopplöst efter och det krävs specialinsatser för dessa. Enligt  ÅSUB var det 2013 totalt 142 elever i de ålandska skolorna som fick anpassad specialundervisning eller träningsundervisning. Av dessa elever var 100 pojkar.  I en bilaga till landskapbudgeten konstaterar ÅSUB att under de senaste decennierna har kvinnornas utbildningsnivå ökat mera än männens.

"Bland personer som har fyllt 60 år är det fortfarande en större andel av männen som har utbildning utöver grundnivå, medan kvinnorna ligger högre i alla åldersgrupper mellan 20 och 59 år. Om den här trenden håller i sig kommer kvinnorna i framtiden att ha en i genomsnitt klart högre utbildningsnivå än männen i samtliga åldersgrupper."
Och ser man till ÅSUB's statistik över  avlagda examina på gymnasienivå så bekräftas prognosen.
Från Ålands Lyceum utexaminerades 75 kvinnliga studeranden mot 60 manliga, från Ålands Yrkesgymnasium utexaminerades 122 kvinnliga studeranden och 136 manliga.

Hur var det nu Nina Fellman skrev i sin ledare? Att de högpresterande pluggar i Ålands Lyceum  (från vilket fler kvinnliga studenter utexamineras) och de lågpresterande studerar i Ålands yrkesgymnasium (från vilket fler manliga än kvinnliga studeranden utexamineras).
Och lik förbannat drabbas i synnerhet kvinnorna av den "extrema prestationskultur" som tydligen råder?

För att försöka få en uppfattning om vad människan vill få sagt med att det är speciellt kvinnor som drabbas så kollade jag upp om det är arbetslöshet som drabbar (de högre utbildade) kvinnorna. Efter lite micklande i ÅSUB's tabeller fick jag fram statistiken över arbetslösheten på Åland ända från 2001 till 2013.
 

Öppet arbetslösa


Arbetslösa totalt


År Totalt Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
2001 1,9 1,8 2,0
2,2 .. ..
2002 1,8 1,6 2,0
2,1 .. ..
2003 1,9 1,9 1,9
2,2 2,1 2,3
2004 2,3 2,0 2,6
2,6 2,2 3,0
2005 2,3 1,9 2,6
2,6 2,1 3,0
2006 2,2 2,1 2,4
2,5 2,3 2,8
2007 2,1 1,9 2,2
2,5 2,2 2,8
2008 2,0 1,8 2,3
2,3 2,0 2,6
2009 2,7 2,5 2,9
3,0 2,7 3,3
2010 3,1 3,1 3,1
3,5 3,3 3,6
2011 2,8 2,6 3,0
3,1 2,9 3,4
2012 3,1 2,9 3,3
3,5 3,1 3,8
2013 3,5 3,1 4,0
3,9 3,3 4,5
 
 

 
Det enda noterbara jag kan hitta är att 2003 och 2010 var den öppna arbetslösheten lika stor för män och kvinnor men att män i övrigt drabbas av arbetslöshet i en större omfattning än kvinnor.
Så vad i helsike menar människan egentligen? Kan det vara så att eftersom kvinnan har ett skyddsvärde så drabbas kvinnan hårdare av att män utbildar sig sämre och blir arbetslösa eftersom deras förutsättningar att försörja kvinnan drastiskt försämras. Det är ju den enda rimliga förklaringen som återstår...

tisdag 8 april 2014

Kommitté ska jobba för diskriminering?

I en notis i Nya Åland kan man läsa att stadsstyrelsen har tillsatt en  kommitté som skall ha till uppgift att främja nätverkandet mellan kvinnorna i stadens fullmäktige och stadsstyrelse.

"I torsdags tillsatte dessutom stadsstyrelsen, efter ett initiativ med undertecknare i samtliga partier, en kommitté som ska utbilda politikerna om ”samhällsstrukturer som innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället beroende på kön”. Ett annat uppdrag är att arbeta för ett ökat kvinnligt deltagande i nästa års val."

Man kan ju fråga sig vad det är för typ av utbildning man anser sig skickade att bedriva? Och vad är det för samhällsstrukturer som innebär att män och kvinnor har olika förutsättningar på grund av sitt kön? Det finns förvisso vissa kriterier för att få ställa upp i allmänna val, bland annat krävs att man är myndig eller att man är medlem i ett registrerat politiskt parti men ingenstans ställs krav gällande individens kön.

De samhällsstrukturer som gör skillnad på kön finns i vår lagstiftning så frågan är, skall man utbilda folk i att slå i lagboken? För gör man det så ser man att i tex. straffbalken finns det lagbrott som endast män kan fällas för, trots allas lika rätt inför lagen. Eller, slår man i föräldrabalken så är det ganska uppenbart att män inte har samma förutsättningar att bli vårdnadshavare som kvinnor.


Eller skall man utbilda folk i att kommittéer som deras egen i verkligheten bedriver diskriminering eftersom deras syfte är att främja vissa men inte alla som är intresserade att bli aktiva inom politiken?
Hade det varit frågan om en ideell förening så hade det inte varit snack om saken, vår föreningsfrihet är skyddad i lag och man får bedriva vilken verksamhet man vill så länge man inte bryter mot annan lagstiftning. Men en politiskt tillsatt arbetsgrupp har vissa lagstadgade kriterier att uppfylla bland annat gällande jämställdhet och då räcker det inte att man uppfyller kriterierna att könsfördelningen mellan de tillsatta är jämställd.

De samhällsstrukturer vi har bygger på att människor gör egna val, vissa väljer att göra yrkeskarriär, andra prioriterar att göra föräldrakarriär. Dessvärre har en ideologisk så kallad genusforskning kommit på den otroligt korkade tanken att vi inte är jämställda förrän alla gör samma val, oavsett. Man anser alltså, ganska paradoxalt, att människans fria val skallvara ostridigt, dvs kunna göras oberoende av kön men att feminismen som ideologi skall vara normen och att valet görs kollektivt, alltså styrt av staten eftersom detta är den enda möjligheten att uppnå jämställdhet. Och det får man väl tycka så mycket man vill, våra lagstadgade åsiktsfrihet omfattar även odemokratiska tankegångar.
Det som är lite märkligt är dock att de som istället anser att bästa sättet att uppnå jämställdhet är att ge den enskilda människan friheten att göra sina egna val oberoende vilket kön man har är antidemokratiska.
Ordet jämställdist har blivit ett skällsord synonymt med antidemokrat, Breivikare, antifeminist och kvinnohatare.
Kanske det är precis det här kommitéen borde utbilda folk i, att de är i sin fulla frihet att välja karriär helt själva och inte behöver ta hänsyn till kollektivt tänkande eller vissa ideologiska genusperspektiv. Att vare sig man är man eller kvinna så är det helt fritt att välja sin karriär inom yrkeslivet, hemmalivet eller inom politiken.